ست گلدان ملیله و رومیزی

توضیحات کوتاه

شامل دو عدد گلدان ملیله کاری و یک رومیزی مخمل با چاپ دستی