ست مس ملیله کاری و قلمزنی

توضیحات کوتاه

شامل: گلدان ملیله کاری، تابلو نفیس قلمزنی بر مس با آبکاری نقره و تکنیک شبکه بری